Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Pastoraal Team

Wij vertellen u graag, wat ons pastoraal team kan betekenen voor u. We stellen ons aan u voor.

Het pastoraat: betrokken bij medemensen   

Het woord “pastor” betekent: herder. Het beeld van een herder, die goed zorgt voor een kudde, staat model voor één van de belangrijkste opdrachten van Jezus aan Zijn volgelingen. Pastoraat betekent: met aandacht betrokken zijn bij medemensen – om te beginnen binnen de kerkelijke gemeente. Ook een ieder die met de kerk in contact komt en/of om hulp vraagt ontvangt pastorale aandacht. Alle leden van de kerkgemeenschap hebben een pastorale verantwoordelijkheid. Dat betekent, dat men betrokken is op elkaar in wel en wee. Vanuit de grondhouding, dat ieder mens kostbaar is in Gods ogen. Het pastoraal team wil het omzien naar elkaar in de gemeente bevorderen. Ook biedt het team extra zorg en aandacht.

Wie vormen het pastoraal team?

Ons pastoraal team wordt gevormd door ouderlingen, wijkcoördinatoren, pastor en predikant.

De ouderlingen en wijkcoördinatoren hebben ieder een eigen geografisch afgebakende “wijk” onder hun hoede. Samen met een diaken zijn zij eerste aanspreekpunt voor de wijkcontactpersonen.

Wijkindeling:

 

Gebied Diaken Ouderling/wijkcoördinator Mail
Centrum Midden
Centrum West
Centrum Rienplan
Lemstervaart
Lemmer Noord
Lemmer 2000
Frieslandpark
Lies Egberts
Derk Schröder
Truike Brouwer
Hendrik Hak

Klazina Hart
Wilma de Jong
Hinke Keulen
Rauke de Hoop
Rigtje Keulers
Ina Deuling
Wietske Wessels
Feikje Gietma
Egbert Dijkstra
Centrum-midden@pglemmer.nl
Centrum-west@pglemmer.nl
Centrum-rien@pglemmer.nl
lemstervaart@pglemmer.nl
Lemmer-noord@pglemmer.nl
Lemmer2000@pglemmer.nl
Frieslandpark@pglemmer.nl

 

 


 Rood: Centrum-Rien

 Groen: Centrum-West

 Grijs: Centrum-Midden

 Paars: Frieslandpark

 Lichtblauw: Lemmer 2000

 Geel: Lemmer Noord

 Donkerblauw: Lemstervaart

Wat doet het pastoraal team voor u?

Leden van het pastoraal team bezoeken gemeenteleden thuis en bieden een luisterend oor. De aanleiding voor een bezoek kan zijn: de vraag van het gemeentelid zelf om welke reden dan ook; ziekte, rouw, verlies, crisis, zorgen omtrent relatie, gezin of kinderen. Gemeenteleden ouder dan 80 jaar krijgen vanuit het pastoraal team extra aandacht. Geestelijke begeleiding voor langere tijd of in crisis- situaties wordt met name verzorgd door de pastor en de predikant. Daarnaast is het pastoraal team er ook voor de volgende dingen:

 • Het voorbereiden van jaarlijkse “ontmoetingsavonden” (en -middagen).Gemeenteleden kunnen zich opgeven voor een bijeenkomst in huiskamer-setting met plm acht mede-gemeenteleden. Er wordt dan gesproken rond een onderwerp dat allen aangaat. Het draait vooral om ontmoeting en wederzijdse inspiratie.
 • Meedenken met de bloemengroep wie de bloemen van de kerkdienst ontvangen. Vaak zijn dit oudere gemeenteleden, maar ook mensen met zorgen of ziekte.
 • Het versturen van unieke kaarten aan alle adressen van de kerkgemeenschap: een kerstgroet en een zomergroet.
 • In geval van een huwelijksjubileum gemeenteleden benaderen met de vraag of men bezoek en een felicitatie in kerkblad De Frissel op prijs stelt.

Ouderlingen hebben daarnaast nog extra taken die zij op zich nemen:

 • Het vergezellen van de voorganger bij elke uitvaartdienst. Als vertegenwoordiger van de kerkgemeenschap en teken van pastorale betrokkenheid.
 • Meebeslissen in de kerkenraad over het besturen van de gemeente. Ouderlingen vertegenwoordigen de kerkenraad bij kerkdiensten.

Wist je dat?

Als teken van het vertrouwen, dat de kerkenraad stelt in de voorganger, geeft de ouderling aan het begin van elke dienst een knik of handdruk aan de voorganger. De voorganger geeft dit na de zegen op zijn/haar beurt weer als het ware terug aan de ouderling.

 • Voorafgaand aan de dienst een gebed uitspreken in de consistoriekamer van de kerk. Met dit voorbereidingsgebed wordt gevraagd om inspiratie voor de voorganger en allen die een taak in de dienst hebben.
 • Aanwezigen verwelkomen bij aanvang van een kerkdienst.
 • Praktische mededelingen doen voor de dienst en wijzen op belangrijke activiteiten van de kerkgemeenschap in de komende week.

Hoe werkt het pastoraal team?

Bovenaan staat de vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid in de omgang met wat ons ter ore komt en met persoonlijke gegevens. Iedere ouderling en pastor en dominee legt daarvoor bij aanvang van het ambt in het openbaar belofte af.

Predikant en pastor beschikken over een beveiligd digitaal Leden Registratie systeem voor hun werkgebied. (Resp. gehele PG Lemmer en Wijk “Centrum Rienplan”) De ouderlingen hebben persoonsgegevens van de kerkleden in hun “eigen” wijk. Dat is een geografisch beperkt deel van de kerkgemeenschap in Lemmer.

Elke ouderling heeft de medewerking van acht tot twaalf wijk-contactpersonen. Wijk-contactpersonen verzorgen berichtgeving vanuit de kerkgemeenschap én geven signalen uit hun wijk door aan het pastoraal team. Hun “wijk” bestaat uit één of enkele straten. Twee keer per jaar is er een fysieke bijeenkomst van wijkcontactpersonen met hun ouderling en diaken. Er is altijd een kort lijntje tussen wijkcontactpersoon, ouderling en predikant of pastor rond wetenswaardigheden, vragen en zorgen van gemeenteleden.

Predikant en pastor maken meestal een afspraak met u om u thuis of in het ziekenhuis of verpleeghuis te bezoeken. Een ontmoeting in alle rust, met aandacht voor uw verhaal en vragen. Soms lezen we iets uit de Bijbel, zingen of lezen we een geloofslied of we bidden met u. Dit doen we altijd in overleg en met uw instemming, passend bij uw situatie en beleving.

Naast individueel bezoek thuis is het ook mogelijk om samen met uw predikant al wandelend in gesprek te zijn. Ook in de pastorie is men welkom voor een gesprek. Ook ouderlingen bezoeken mensen in hun wijk thuis. Soms op afspraak, soms spontaan.

Meewerken in het pastoraat

Pastoraat is van en voor iedereen. Ongeacht leeftijd, opleiding of hoeveelheid tijd kan iedereen zich inzetten voor een pastorale taak. U kunt het pastorale team ondersteunen met een taak als:

 • Wijkcontactpersoon
 • Ouderling
 • Pastoraal medewerker/ bezoeker voor een vast klein aantal personen
 • Eigen invulling, misschien hebt u zelf een idee voor een manier van meewerken?

Bent u belangstellend naar mensen en wat hen beweegt? Kunt u goed luisteren, met aandacht, zonder oordeel of oplossingen? Wilt u iets van uw tijd en energie geven aan mede-gemeenteleden? Voelt u zich verbonden in geloven, als broeders en zusters van Jezus Christus? Neem dan contact met ons op!

Mail ons via: scriba@pglemmer.nl