Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

OK

Over ons

De Protestantse Gemeente Lemmer is één van de vele plaatselijke kerken behorend bij de Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl)

Onze gemeente is ontstaan uit een fusie (2020) van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente te Lemmer. Er is een grote diversiteit qua geloofsbeleving en maatschappelijke posities binnen onze geloofsgemeenschap. We proberen hieraan recht te doen door open en respectvolle communicatie. Door variatie aan te brengen in kerkdiensten. Daarin zijn verschillende stijlen mogelijk:

Meer weten? Mail ons via: scriba@pglemmer.nl

Wat doen we?

De kerkdiensten op zondagochtenden en feestdagen zijn de basis voor onze geloofsgemeenschap. Hier ontmoeten jong en oud elkaar. Samen lezen we uit de Bijbel, horen uitleg daarbij. We bidden en zingen samen. Er is muziek en stilte.

 

In de Protestantse traditie zijn twee sacramenten (heilige handelingen) die geregeld worden uitgevoerd. Zes maal per jaar viert de gemeente de Maaltijd van de Heer met brood en wijn. (Heilig Avondmaal). Iedereen die vanuit geloof of verlangen naar de Liefde van Christus aanwezig is, is welkom om deel te nemen.

 

Het tweede sacrament is de doop. In de protestantse traditie wordt de doop bediend aan  jonge kinderen, op aanvraag van hun ouders. Op alle leeftijden kunnen mensen, die (nog) niet gedoopt zijn, aangeven dat zij gedoopt willen worden. Ook jongeren en volwassenen kunnen dus worden gedoopt.

 

Op verschillende momenten in de week zijn er activiteiten en ontmoetingen. Belangrijk hierbij zijn ontmoeting en ontspanning. Ook samen leren is een belangrijke doelstelling. Sommige bijeenkomsten of vergaderingen zijn bedoeld als voorbereiding van hulp en pastoraat aan medemensen dichtbij of verder weg.

 

Bij kerkdiensten en activiteiten verwelkomen wij graag kinderen, jongeren en volwassenen die geen lid zijn van onze kerk.

 

Lees meer over kerkdiensten,  diaconie, pastoraat en kinder- en jongerenwerk.

Hoe doen we dat?

Het meeste werk wordt gedaan door vrijwilligers. Sommige vrijwilligers binden zich voor een bepaalde periode aan de kerk en komen samen in de kerkenraad. Zij worden ambtsdragers genoemd.

In de Protestantse Kerk bestuurt de kerkenraad elke plaatselijke gemeente. De kerkenraad bestaat uit ambtsdragers. Ambtsdragers te zijn onderscheiden in; diakenen, ouderlingen, ouderling- kerkrentmeesters en predikanten. Ambtsdragers, uitgezonderd predikanten, worden voor vier jaar bevestigd voor hun onbezoldigde taak. Er is verlenging met vier jaar mogelijk. Predikanten of “Dienaren des Woords” worden verbonden aan een plaatselijke gemeente voor onbepaalde tijd. Zij worden betaald middels vrijwillige bijdragen van gemeenteleden en staan onder arbeidsvoorwaarden van de Protestantse Kerk in Nederland. Predikant en ambtsdragers geven leiding aan de gemeente, spreken over visie en missie en werken zelf actief mee in uitvoerende taken.

Waarom doen we dat?

We zijn dankbaar voor de liefde van God en Jezus Christus in ons leven. We geloven dat Jezus Christus van ons vraagt om Zijn liefde door te geven in woorden en daden en in onze manier van leven.  We willen  ons inzetten voor vrede en gerechtigheid  dichtbij en in de wereld. Dat verstaan wij als een roeping vanuit de Bijbel. We willen graag zichtbaar zijn in het dorp en bijdragen aan een goede samenleving. Lees meer over onze visie en missie in ons beleidsplan.

 

Wie, wat en hoe?

Onze kerkgemeenschap bestaat uit honderden leden. Vele tientallen hebben een taak als vrijwilliger. De kerkenraad bepaalt het beleid en beslist in grote financiële keuzes.

 

Onze predikant (dominee) werkt voltijds in en voor onze gemeente. Voor pastorale zorg aan ouderen is er een kerkelijk werker aangesteld (pastor) voor 12 uren per week. Lees meer over onze dominee en pastor.

 

De kerk wil er voor mensen zijn op kruispunten in het leven. Om stem te geven aan vreugde en verdriet, aan hoop en troost. De Bijbel is juist dan een rijke bron. Rituelen en muziek bieden richting en houvast en verbinden mensen met elkaar in vreugde en verdriet.
Lees meer over dopen, trouwen, uitvaartdiensten.

 

Zie onze nieuwspagina voor actuele agenda van diensten, activiteiten en vergaderingen.

 

Vroeger en nu

Onze kerkgemeenschap heeft een rijke geschiedenis. We koesteren de verhalen en alles wat de generaties voor ons tot stand hebben gebracht. Tegelijk zijn we toekomst gericht bezig en ons bewust van een veranderende positie van de kerk in de samenleving.

 

Lees meer over de geschiedenis van onze gemeente en de kerkgebouwen.

 

Waar kunt u ons vinden?

Ons kerkgebouw de Tsjerke oan it Dok, staat midden in Lemmer. Adres: Kerkhof 1.

Het gebouw Us Haven staat naast de kerk, adres: Lijnbaan 7.

Voor beide gebouwen kunt u parkeren op het Fedde Schurerplein of de Lijnbaan. Fietsenstalling bevindt zich achter de kerk, tussen het Dok en gebouw Us Haven/Lijnbaan.

Neem contact op!